Hà Nội vào thu – Hanoi timelapse

Sớm nay Hà Nội vào thu.

Có người bảo Hà Nội rất nhỏ, nhưng cũng rất rộng. Nhỏ như cách họ gặp nhau, rộng như cách họ tìm nhau nhưng chẳng bao giờ thấy…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top